GOST R atbilstības deklarācija

GOST R atbilstības deklarācija

Ja par kādu produkciju Krievijas Federācijas valdības lēmumā Nr. 982 ir norādīts, ka tai vajadzīga obligāta atbilstības apstiprināšana deklarācijas veidā (šī produkcija ir ietverta minētā lēmuma Deklarēšanai pakļautās produkcijas sarakstā), tas nozīmē, ka šai produkcijai ir jāsaņem GOST R atbilstības deklarācija.

GOST R atbilstības deklarācija ir oficiāls dokuments, kas apliecina produkcijas atbilstību tai piemērojamajā valsts standartā GOST noteiktajām drošuma un kvalitātes normām un prasībām.

Atbilstības deklarāciju var saņemt tikai pēc tam, kad produkcija ir izturējusi atbilstības deklarēšanas procedūru.

Kāda objekta atbilstības deklarēšana ir procedūra, kurā tiek noskaidrots, vai šī objekta raksturlielumi atbilst tam piemērojamo valsts standartu prasībām.

Būtībā atbilstības deklarēšana ir tas pats, kas sertifikācija, jo abas procedūras ir paredzētas, lai apliecinātu faktu, ka objekts atbilst visām tiesību aktos tam izvirzītajām prasībām, tomēr starp šiem jēdzieniem ir atšķirība. Atšķirība ir tāda, ka deklarējot pieteicējs (tas var būt ražotājs, importētājs, pārdevējs u. c.) pilnīgi uzņamas visu atbildību par objekta, kam ir reģistrēta un izsniegta deklarācija, pienācīgu kvalitāti. Sertifikācijā atbildību uzņemas gan pieteicējs, gan sertifikācijas centrs, kurš ir noformējis sertifikātu.

Sertifikācijas centri ir uzņēmumi, kas sagatavo un izsniedz sertifikātus un citus atļaujas dokumentus, kuri ir nepieciešami kāda objekta pārdošanai Krievijas teritorijā. Katram sertifikācijas centram ir vajadzīga oficiāla akreditācija (atļauja) sniegt šādus pakalpojumus.

GOST R atbilstības deklarācijas noformēšanas specifika un posmi

Jau minējām, ka GOST R sistēmā atšķirība starp deklarēšanu un sertificēšanu ir tikai pieteicēja dažādajā atbildības pakāpē. Pirmajā gadījumā atbildību pilnīgi uzņemas pieteicējs, bet otrajā — pieteicējs un sertifikācijas centrs. Turklāt ir svarīga nianse, kas izskaidro šo īpatnību: deklarējot pieteicējs pats ieraksta datus deklarācijas veidlapā, bet sertifikāta veidlapu aizpilda sertifikācijas centrs, tāpēc ir šāds atbildības sadalījums.

GOST R atbilstības deklarācijas noformēšanas procedūra var būt gandrīz identiska sertifikācijas procedūrai GOST R sistēmā: pieteicējs iesniedz sertifikācijas centram visus vajadzīgos dokumentus un produkcijas paraugus, centrs analizē dokumentus un pasūta paraugu testēšanu neatkarīgās testēšanas laboratorijās, saskaņā ar testēšanas rezultātiem laboratorijas sastāda protokolu, uz kuru pamatojoties sertifikācijas centrs pieņem lēmumu par deklarācijas izdošanu vai neizdošanu. Tomēr jāņem vērā, ka pasākumu kārtība ir šāda tikai tad, ja pieteicējs ir vēlējies reģistrēt deklarāciju, izmantojot no trešās personas iegūtus pierādījumus.

Pieteicējs var pats aizpildīt deklarāciju un veikt produkcijas testēšanu, ja viņa rīcībā ir visi tam nepieciešamie resursi. Šajā gadījumā sertifikācijas centrs tikai reģistrē deklarāciju.