Produkcijas eksports uz Krieviju

 

Produkcijas eksports uz Krieviju

Krievijā spēkā esošais likums «Par patērētāju tiesību aizsardzību» izvirza prasības ne tikai šajā valstī ražotajai produkcijai: arī visām importētajām precēm ir jāatbilst tiesību aktos noteiktajiem kvalitātes un drošuma standartiem. Šā iemesla dēļ Krievijā ievedamās preces, kas ir ražotas ārpus šīs valsts, arī ir pakļautas sertifikācijas procedūrai (ir jāapliecina to atbilstība Krievijas tiesību aktos noteiktajiem drošuma un kvalitātes standartiem).

Krievijā ievedāmās produkcijas sertifikācijas mērķis ir:
apstiprināt ekoloģisko tīrību;
 apstiprināt preču drošumu;
 apstiprināt Krievijā importējamās produkcijas funkcionālās īpašības;
 nodrošināt, lai Krievijā tiktu ievestas tikai spēkā esošajiem standartiem atbilstošas preces.

Atbilstības sertifikāts un kravas muitas deklarācija ir divi galvenie dokumentārie pamatojumi, lai saņemt atļauju ievest preces Krievijas Federācijas muitas teritorijā. Turklāt sertifikātu ir jābūt izdevušai tieši Krievijas sertifikācijas iestādei. Lai īstenotu visas minētās Krievijā importējamajai produkcijai izvirzītās prasības, tās sertifikācija tiek veikta speciālos muitas termināļos.

Muitas termināļos atrodas tikai akreditēti sertifikācijas centri, kas izsniedz visu veidu sertifikātus, kādi var būt nepieciešami: MS TR sertifikātus un deklarācijas, izcelsmes sertifikātus, fitosanitāros sertifikātus u. c.

Uz Krieviju importējamās produkcijas sertifikācijas kārtība

Kopumā jebkāda atļaujas dokumenta saņemšanas procedūra ne ar ko neatšķiras no sertifikācijas procedūrām, kas valsts teritorijā tiek piemērotas Krievijas ražotāju izgatavotajām precēm.
 Vispirms tiek iesniegts sertifikācijas pieteikums, sertifikācijas centrs to izskata un izvēlas sertifikācijas shēmu.
• Pēc tam tiek atlasīti produkcijas paraugi kvalitātes un drošuma, kā arī atbilstības Krievijas Federācijas tiesību aktu prasībām pārbaudei.
 Tad tiek analizēti pārbaudēs iegūtie dati un pieņemts lēmums par sertifikāta izdošanu.
 Sertifikāts tiek izsniegts pieteicējam, un turpmāk tiek veikta sertificēto preču uzraudzības kontrole.

Kāda produkcija ir jāsertificē, ievedot to Krievijā?

Lai uzzinātu, kādas produkcijas ievešanai ir jāsaņem sertifikāti, deklarācijas un citi atļaujas dokumenti, bez kuriem preču pārdošana Krievijas Federācijā ir aizliegta, ir jāiepazīstas ar šajā jomā piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Pirmām kārtām tas ir valdības lēmums Nr. 982, kas nosaka tās produkcijas sarakstus, kuras atbilstība tiek apstiprināta atbilstības sertifikācijas formā, kā arī tās produkcijas sarakstus, kuras atbilstība tiek apliecināta ar atbilstības deklarēšanas metodi.

Citi normatīvie akti, kuros ir norādīti atbilstības kontrolei pakļautie objekti:
 Muitas savienības vai Krievijas Federācijas tehniskie reglamenti;
 tehniskie noteikumi (TN) u. c.

Dažu veidu ārpus Krievijas ražotajai produkcijai ir jāsaņem fitosanitārais, veterinārais vai vides sertifikāts.

Lai noskaidrotu, kura produkcija ir jāsertificē, to ievedot Krievijā, ieteicams sazināties ar sertifikācijas centru speciālistiem.

Sertifikātu savstarpējās pieņemšanas prakse

Ir svarīgi ņemt vērā, ka sertifikācijas iestādes, kas muitas termināļos izdod sertifikātus produkcijas ievešanai valstī, var atzīt ārvalstu sertifikātus, tostarp to kopijas, ko apliecinājis notārs (kā arī sertifikātu izsniegusī iestāde un Krievijas konsulāts). Ārvalstu uzņēmumu izdotie sertifikāti tiek atzīti, ja importētājam ir dokumenti, kas apstiprina preču atbilstību Krievijas valsts standartiem, starptautisko (reģionālo) sertifikācijas sistēmu starptautiskajiem (reģionālajiem) standartiem, kas ietver Krieviju. Pamatojums var būt arī divpusēji vai daudzpusēji līgumi par testu rezultātu savstarpēju atzīšanu, ja viena no līguma dalībniecēm ir Krievija.